Công chứng hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng thuê nhà

Câu hỏi: Cơ quan tôi đã ký hợp đồng thuê nhà tại phòng công chứng năm 2009, năm 2010 có ký 1 phụ lục điều chỉnh giá nhưng không công chứng. Vậy phụ lục này có hiệu lực không?

Trả lời:

Ðiều 423 Bộ luật Dân sự quy định về việc sửa đổi hợp đồng dân sự  như  sau:

- Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng và giải quyết hậu quả của việc sửa đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp hợp đồng được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc cho phép thì việc sửa đổi hợp đồng cũng phải tuân theo hình thức đó.

Đối chiếu với trường hợp của cơ quan bạn: Hợp đồng thuê nhà năm 2009 được lập thành văn bản có công chứng theo quy định của pháp luật nên tất cả các hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng này cũng phải được công chứng theo quy định. Vậy, cơ quan bạn có thể tiến hành thủ tục công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê nhà đã ký.

Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 51 Luật Công chứng 2014:

- Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

- Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Công chứng viên Phạm Thị Thảo

Phạm Thị Thảo - Công chứng viên

Văn phòng công chứng Hồ Gươm

Điện Thoại: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137 Hotline : 094 208 7777

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title