Những cơ quan nào có thẩm quyền chứng thực

Hỏi: Những cơ quan nào có thẩm quyền chứng thực?

Trả lời:

Các cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định tại Nghị định 79/2007/NĐ-CPbao gồm:

1. UBND cấp xã/phường, có thẩm quyền:

      a. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt;

      b. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

2. Phòng Tư pháp cấp Huyện/Quận/Thị xã có thẩm quyền:

     a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

     b) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

3. Các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền:

     a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;

    b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài; chữ ký người dịch trong các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

CCV Mạc Văn Dũng

CCV Mạc Văn Dũng

Ông: Mạc Văn Dũng

Công chứng viên 

ĐT: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137

DĐ : 0968 560 531

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title