Những trường hợp nào thực hiện giao dịch tại văn phòng công chứng cần có người làm chứng

Câu hỏi: Những trường hợp nào khi thực hiện hợp đồng, giao dịch tại văn phòng công chứng yêu cầu phải có người làm chứng ?

Trả lời

Theo Khoản 2 Điều 47 Luật công chứng 2015 có quy định về các trường hợp yêu cầu phải có người làm chứng và điều kiện của người làm chứng như sau:

- “Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng

- Người làm chứng phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc công chứng.

- Người làm chứng do người yêu cầu công chứng mời, nếu người yêu cầu công chứng không mời được thì công chứng viên chỉ định”.

Ông: Mạc Văn Dũng

Công chứng viên 

ĐT: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137 DĐ : 0968 560 531

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title