Thanh Hóa: 2 Văn phòng công chứng được chuyển đổi mô hình

Ngày 13/4/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND và Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc Cho phép Văn phòng Công chứng Thuận Thiên và Văn phòng Công chứng Đông Sơn được chuyển đổi mô hình tổ chức, hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.

Thanh Hóa: 2 Văn phòng công chứng được chuyển đổi mô hình

Văn phòng công chứng Thuận Thiên có trụ sở tại: số nhà 38, phố Cao Sơn, thị trấn Nhồi, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ kinh phí đóng góp của các công chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

 

Văn phòng công chứng Thuận Thiên được chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên thành lập).

 

Văn phòng công chứng Đông Sơn có trụ sở tại: số nhà 143, khối 6, thị trấn Rừng Thông, huyện huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ kinh phí đóng góp của các công chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

 

Văn phòng công chứng Đông Sơn cũng được chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên thành lập).

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title