Tôi muốn mời 2 người chứng nhận vào bản công chứng Di Chúc với vai trò làm chứng có được không?

Câu hỏi: Tôi có nhu cầu muốn lập di chúc để định đoạt khối tài sản của mình. Ngoài việc yêu cầu công chứng viên chứng nhận vào bản di chúc, tôi muốn mời hai người khác cùng chứng nhận vào di chúc với vai trò là người làm chứng, như vậy có đúng hay không?

Trả lời:

Theo Điều 654 Luật Dân Sự có quy định về điều kiện người làm chứng cho việc lập di chúc, cụ thể như sau:

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau:

- Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

- Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

- Người chưa đủ 18 tuổi, không có năng lực hành vi dân sự.

Tại Khoản 2 Điều 47 Luật công chứng năm 2015 có quy định rõ về các trường hợp công chứng bắt buộc phải có người làm chứng.

Nếu hai người do bác mời không thuộc các trường hợp nêu trên thì đều có thể trở thành người làm chứng trong bản di chúc của bác.

Ông: Mạc Văn Dũng

Công chứng viên 

ĐT: 04 -  6288 6788/ 6288 6789

Fax: 04 – 3938 1137

DĐ : 0968 560 531

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title